Προγράμματα επιδότησης

Φροντίζουμε για τα κατάλληλα προγράμματα επιδοτήσεων για την επιχείρησή σας. Η έλλειψη ρευστότητας είναι ένα από τα βασικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε επιχειρηματίας που θέλει να αναπτύξει τις δραστηριότητες της εταιρίας του, αλλά αποτελεί και τροχοπέδη για κάθε νέο επιχειρηματία που έχει μία καινοτόμα ιδέα αλλά δεν διαθέτει το κεφάλαιο να την υλοποιήσει. Πριν εγκαταλείψει κανείς την προσπάθεια για ανάπτυξη, αξίζει τον κόπο να εξετάσει αν έχει τις προϋποθέσεις να επιδοτηθεί από κάποιον φορέα.Η V.A παρακολουθεί ανελλιπώς τις εξελίξεις στα προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων και υποστηρίζει ιδιωτικές επιχειρήσεις ώστε να υλοποιήσουν το επιχειρηματικό τους όραμα με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται προς τις επιχειρήσεις καλύπτουν όλο το φάσμα της επιχορηγούμενης επένδυσης.

Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε:

  • Τον έλεγχο κάλυψης των προϋποθέσεων υπαγωγής της επιχείρησης
  • Την αξιολόγηση του επενδυτικού προγράμματος και επιλογή του πλέον συμφέροντος χρηματοδοτικού σχήματος για τον επενδυτή
  • Την συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία
  • Την οικονομική ανάλυση και μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης
  • Την κατάρτιση και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στον αρμόδιο Φορέα
  • Την εκπόνηση και υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων
  • Την υποστήριξη του φορέα κατά το στάδιο της αξιολόγησης της πρότασης και μέχρι την οριστική έγκριση
  • Την επίβλεψη και διαχείρισης κατά την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων
  • Την προετοιμασία της επιχείρησης για τη διενέργεια επιτόπιου ή/και ηλεκτρονικού ελέγχου

Οι έμπειροι συνεργάτες μας, αναλαμβάνουν τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ένταξης της επιχείρησής σας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιδότησης ανάλογα την δραστηριότητα της επιχείρησης σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα

Επικοινωνία