Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όλα τα δικαιώματα καταχυρωμένα. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, η δημοσίευση ή/και η χρήση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου αυτού του ιστοτόπου χωρίς επίσημη άδεια από την >Βατίστας & Συνεργάτες Λογιστική Α.Ε..

Όλο το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας: το περιεχόμενο (ασχέτως εάν αυτό είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή όχι, κείμενα, εικόνες ή άλλα) και ο πλήρης κώδικας λογισμικού, ανήκουν στην >Βατίστας & Συνεργάτες Λογιστική Α.Ε..

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 2472/1997 όπως ισχύει ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σας γνωστοποιείται δια του παρόντος ότι οι προσωπικές πληροφορίες που ζητούνται στον ιστότοπο θα καταχωριθούν στον κατάλογο πελατών της εταιρείας >Βατίστας & Συνεργάτες Λογιστική Α.Ε. και θα διακινούνται με τη χρήση χαρτιού, IT ή τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, όλα από τα οποία, σε κάθε περίπτωση, θα εγγυώνται την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των εν λόγω δεδομένων. Τα δεδομένα θα συλλεχθούν για τους σκοπούς της προώθησης πληροφοριών, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού, της διαπίστωσης του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών μας σε ό,τι αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, της διεξαγωγής μελετών, ερευνών αγοράς και το έργο των δημοσίων σχέσεων, καθώς και για στατιστικούς και επιστημονικούς λόγους και προκειμένου να εκπληρωθούν τυχόν νομικές υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν. Τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν σε συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς και σε εταιρείες συμβούλων που ειδικεύονται σε έρευνες αγοράς (με την επιφύλαξη της υποχρέωσης από μέρους των εν λόγω εταιρειών να λαμβάνουν αντίστοιχα μέτρα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας), αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει βεβαίωση ότι τα προσωπικά δεδομένα του/της δεν υπάρχουν στη βάση δεδομένων καθώς και πλήρη πρόσβαση σε αυτήν σε κατανοητή μορφή. Το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί ομοίως να απαιτήσει να μάθει την προέλευση των δεδομένων, τη λογική πάνω στην οποία βασίζονται και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και δύναται επίσης να επιμείνει να ακυρωθούν, να γίνουν ανώνυμα ή να μπλοκαριστούν εάν διακινηθούν κατά παράβαση του νόμου. Μπορεί ακόμη να ζητήσει την ενημέρωση, τη διόρθωση ή, εάν είναι αναγκαίο, τη συμπλήρωση των δεδομένων αυτών και, για εύλογους λόγους, μπορεί ακόμη να ζητήσει να μη διακινούνται καθόλου. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν εάν απευθυνθεί γραπτώς στην >Βατίστας & Συνεργάτες Λογιστική Α.Ε. Η γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων κάποιου ατόμου είναι προαιρετική και εντελώς αυθόρμητη. Ωστόσο, η απόφαση σας να μην μας τα παράσχετε θα σημαίνει ότι στοιχεία σας δεν μπορούν να καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων μας.

Η Εταιρεία δεν προτίθεται να συγκεντρώσει τυχόν Προσωπικά Δεδομένα από άτομα κάτω της ηλικίας των δεκαοχτώ ετών. Όπου αυτό αρμόζει, η Εταιρεία θα πληροφορεί σαφώς τα ανήλικα παιδιά να μην υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ή/και θα προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να εξασφαλίσει τη γονική συναίνεση για την εν λόγω υποβολή. Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Πολιτική Τήρησης Εχεμύθειας της Εταιρείας διέπει τη συλλογή, τήρηση σε Αρχείο και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από αυτήν, αλλά αναφορικά με τυχόν πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς από ανήλικους – ή άλλους – στα πλαίσια ηλεκτρονικών συνομιλιών (chat sessions), ανταλλαγών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), μέσω ηλεκτρονικών πινάκων ανακοινώσεων ή παρόμοιων μέσων μπορεί να χρησιμοποιηθούν από άλλους για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που δεν επιθυμούν να λαμβάνονται από τους ανήλικους. Η Εταιρεία προτρέπει όλους τους γονείς να πληροφορούν τα ανήλικα τέκνα τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους, όταν αυτά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

Η Διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της ιστοθέσης αυτής υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (N. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως τροποποιηθείς ισχύει και έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήσης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της εταιρείας.